Social dokumentation

Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Dokumentationen ska ske tillsammans med den enskilde som har rätt att läsa det som skrivs om hen. I övrigt gäller sekretess och bara personal som för sitt arbete behöver veta får läsa vad som skrivs.

Genomförandeplanen syftar till att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av de insatser som beslutats av biståndshandläggaren. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.   Den enskilde ska ges goda förutsättningar att medverka i planeringen och framföra synpunkter och önskemål. En aktuell plan upprättad tillsammans med den enskilde ger en bra grund för ett personcentrerat arbetssätt. Att arbeta personcentrerat innebär att stöd och hjälpt ska utgår från vad som är viktigt för personen själv.

Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till.

Titta på filmen och läs texten på Socialstyrelsens hemsida.

Social dokumentation

Ca 13 minuter lång film. 

Det finns grundläggande bestämmelser för vad som ska dokumenteras i socialtjänsten. Dokumentationen ska omfatta beslut och åtgärder i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Exakt vilka uppgifter det rör sig om beror på det enskilda fallet. Personuppgifter får bara behandlas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras.

Dokumentet vi länkar till kommer från Solna stad.

Rulla till toppen