Bild på två kvinnor som sitter och studerar

Vård och omsorg Webbintroduktion

Hej och välkommen till Göteborgsregionens introduktionsutbildning för att arbeta inom kommunal vård och omsorg!
Vi rekommenderar att du 
Bild på händer som tvättas

1. Hygienrutiner

Inom vård och omsorg är det viktigt att använda goda hygienrutiner för att skydda både dig och de personer du ska hjälpa i ditt arbete. Här får du lära dig om både basala hygienrutiner och rutiner
vid Covid-19

Tidsåtgång: 1,5 timma

Bemötande

2. Bemötande

Ett bra bemötande är en förutsättning för att skapa trygghet, delaktighet och självbestämmande för den enskilde personen. Därför är det viktigt att personal inom omsorgen ger personer stöd så att de själva kan bestämma över sin vardag och vara delaktiga i hur stödet och hjälpen ges.

Tidsåtgång: 1 timma

Tystnadsplikt

3. Sekretess / Tystnadsplikt

Du behöver kunskap om sekretesslagstiftningen för att kunna tillämpa den i det arbete du utför. Sekretess och tystnadsplikt finns för att skydda de personer du möter.

Tidsåtgång: 30 minuter

Jobba säkert med läkemedel

4. Jobba säkert med läkemedel

Många av de människor vi möter inom vård- och omsorg har mediciner för sina sjukdomar. Men vem får egentligen ge vårdtagarna medicin?

Tidsåtgång: 2 timmar

Lagar och regler

5. Lagar och regler

Här finner du kortfattad information om de lagar som styr verksamheter inom vård och omsorg.

Tidsåtgång: 25 minuter

Omvårdnad

6. Omvårdnad

Personer inom kommunens vård och omsorg behöver hjälp och stöd på olika sätt. Omvårdnad handlar om att se hela människan. Detta gör man genom att så gott an kan stödja personens fysiska, sociala, psykiska, kulturella och andliga behov.

Tidsåtgång: 30 minuter

Social dokumentation

7. Social dokumentation

Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt.

Tidsåtgång: 20 minuter

Förflyttningsteknik

8. Förflyttningsteknik

Här hittar du korta filmer som beskriver olika förflyttningsmoment. Dessa är i huvudsak från Arbetsmiljöverket och Demenscentrum. Här finns också länk till Vårdhandboken som teoretiskt beskriver flera olika förflyttningssituationer.

Tidsåtgång: 50 minuter

Klagomål

9. Synpunkter & klagomål

Ibland uppstår situationer då den som vi ska hjälpa inte är nöjd med våra insatser. Som anställd inom vård och omsorg är det viktigt att lyssna och ta emot synpunkten/klagomålet.

Tidsåtgång: 5 minuter

Illustration av två träd formade som människohuvuden. Ett av träden håller på att tappa sina blad.

Demens

Demens orsakas av skador i hjärnan och kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva funktioner som påverkas negativt. Många med demens blir oroliga och det är därför viktigt att förstå att det är en sjukdom och att an behöver bemöta dessa personer på ett bra sätt.

Tidsåtgång: ca 2 timmar

Palliativ vård

Palliativ vård

Palliativ vård betyder lindrande vård och ges till svårt sjuka i livets slutskede. Målet för den palliativa vården är att ge högsta möjliga livskvalitet för både individen och de närstående.

Tidsåtgång: 45 minuter

Funktionsvarierad person vid dator

Funktionshinder

Här finner du information som ger kompletterande kunskaper för dig som kommer att arbeta inom funktionshinderverksamhet.

Tidsåtgång: ca 1–2,5 timmar

Rulla till toppen