Historik

Webbintroduktion för att arbeta i kommunal vård och omsorg

GR fick under våren 2020 i uppdrag från socialcheferna i våra medlemskommuner att ta fram en webbaserad introduktionsutbildning för arbete inom kommunal vård och omsorg. Behovet av extra personal och vikarier bedömdes kunna bli stort på grund av den snabba smittspridningen av Covid19.

Bakgrund

I den uppkomna situationen med anledning av Covid19 identifierades ett behov av att, vid en potentiell akut situation, snabbt kunna rekrytera in personal inom vård och omsorg samt att på ett enkelt sätt kunna introducera dessa i verksamheten.

Syftet med detta projekt var att stödja kommunernas akuta arbete med bemanning inom vård och omsorg, och på sikt bidra till att möta utmaningarna med kompetensförsörjningen.

Projektet väntades också kunna bidra till att höja attraktiviteten av yrken inom denna bransch då webbintroduktionen ger en god första inblick i vad dessa yrken kan innebära.

Pandemin och utmaningarna denna medför påverkar fortfarande bemanningsläget. Det gör att vi ser att denna webbintroduktion fortfarande fyller en funktion den uppdateras därför kontinuerligt för att vara aktuell.

Uppbyggnad av webbintroduktionen

Ett av kraven för projektet var att på kort tid (maximalt 3 månader) ta fram ett digitalt utbildnings/introduktionsmaterial för målgruppen nyanställd personal med ingen, eller mycket liten, tidigare utbildning eller erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. En första version av webbintroduktion fanns klar den 9 april och har därefter utvecklats vidare under hela projekttiden.

Metoden för att uppfylla detta har varit att tillsätta en arbetsgrupp bestående av bl.a. chefer och planeringsledare inom äldreomsorg och funktionshinder, kommunikatör samt utbildningsledare.

Denna arbetsgrupp har via nätverken inom vård och omsorg fångat upp vilka utbildningar som är mest relevanta i detta läge. Resultatet av inventeringen har lett fram till nio ordinarie utbildningsdelar;

  • hygienrutiner
  • bemötande
  • sekretess/tystnadsplikt
  • läkemedel
  • lagar och regler
  • omvårdnad
  • social dokumentation
  • förflyttningsteknik
  • synpunkter och klagomål (hantering av dessa)

Som bonusmaterial finns även utbildningsdelar om funktionshinder och palliativ vård.

Befintlig kunskap från olika aktörer och myndigheter har paketerats och tillgängliggjorts på ett pedagogiskt och designmässigt tilltalande sätt. Varje del består av en kortare introduktion med tydliga länkar till olika kvalitetssäkrade digitala utbildningspaket från Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen, IVO, Vårdhandboken, Svenskt demenscentrum och Arbetsmiljöverket. Varje avsnitt är tidssatt för att förenkla för arbetsledare och chefer. I vissa av utbildningarna ingår tester och/eller intyg.

Två introduktions/presentationsavsnitt finns som vänder sig till chefer respektive medarbetare. Webbsidan har även kompletterats med en möjlighet att lämna synpunkter på webbutbildningen samt ett dokument för chef och/eller medarbetare att använda dels för att peka ut vilka utbildningar som personen ska gå, men också för medarbetaren att fylla i vilka utbildningar hen har genomgått.

Spridningsaktiviteter

Information om webbsidan har spridits via olika relevanta nätverk inom Göteborgsregionen (GR) såsom nätverken för socialchefer, äldreomsorgschefer, funktionshinderchefer, personalchefer samt vård- och omsorgscollege. Information har även gått ut via GR’s nyhetsbrev, hemsida och sociala medier.

Ett nystartat branschråd för äldreomsorg på GR har också tagit del av introduktionen och kan komma att ha synpunkter kring en eventuell påbyggnad eller fortsatt förvaltning av webbintroduktionen. Via detta branschråd kan även kontakter med andra branscher och intressegrupper initieras och utvecklas.

Det pågår även andra projekt inom GR med syfte att ta fram digitala lärplattformar och relevanta utbildningar för medarbetare inom vård och omsorg och här kan webbintrouktionen ha ett stort värde som en grund för det fortsatta arbetet.

Som ett led i att dela erfarenheter med övriga länet har en referensgrupp kopplats till projektet. Denna referensgrupp har bestått av representanter från kommunalförbund och/eller utbildningssidan i länets övriga regioner. Gruppen har sammankallats av projektledare via Teams vid två tillfällen med viss mailkontakt däremellan. Referensgruppen har varit viktig som bollplank, som inspirationsforum och för att inhämta kunskap om användandet av webbintroduktionen i övriga länet.

Personer som arbetar med rekrytering/utbildning i övriga landet har spontant tagit kontakt med projektet och förhört sig om möjligheten att få använda GR:s webbintroduktion i sina regioner då man upplevt sig sakna liknande utbildningar i sin region. Flera kommuner inom länet har tagit kontakt med oss och även kommuner från övriga landet såsom t.ex. Uppsala, Varberg, Karlstad och Norrtälje. Projektet har i samtliga fall varit positiva till användandet av introduktionen även utanför vår region, då öppenheten möjliggör återkoppling som är av värde i ett uppbyggnadsskede.

Resultat

En första version av webbintroduktion lanserades den 6 april 2020, knappt två veckor efter projektstart och finns nu i en färdig version med relevanta utbildningsdelar, synpunktshantering och intygsdokument. Den 26 juni (2020) kunde webbintroduktionen notera 3 394 besökare, 5 656 besök (sessioner) och 27 238 sidvisningar. Fram till årsskiftet 2022 har antalet besökare stigit till 19 374, antalet besök ökat till 28 501 och antalet sidvisningar har stigit till 67 121.

Mottagandet har varit mycket positivt och förbättringsideer kring som inkommit har värderats och implementerats efterhand. Det har bl.a. lett till att en checklista och tidsangivelser lagts till och att innehållet i förflyttnings- och bemötandedelen har utvecklats.

Verksamhetsföreträdare uppger att webbintroduktionen använts för såväl nyrekryterad personal som för återkommande sommarvikarier. Introduktionen har också upplevts som en trygghet för verksamheterna att kunna ta till vid akut behov.

Introduktionen har använts av verksamheter i GR-kommunerna, men också av övriga kommuner i länet samt övriga landet. Webbintroduktionen upplevs vara lättillgänglig, ha en god pedagogik och ett relevant innehåll. Eftersom tröskeln att ta del av webbintroduktionen ska vara låg används inga inlogg eller personregistreringar. Exakt antal utbildade personer är därför svårt att beräkna.

I korthet

Framtagen
2020

Framtagen inom projekt
Akuta bemanningsutmaningar inom vård och omsorg som uppstått i kommunerna i Göteborgsregionen med anledning av Covid19.

Finansiär
VGR

Rulla till toppen